Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Informator nieruchomości niezamieszkałe

Z dniem 1 lipca 2013r. gminy przejęły nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Gminy Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Swarzędz utworzyły Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), który odpowiedzialny jest za wdrożenie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Obszar Związku podzielony został na XXII sektory odbioru odpadów komunalnych. Z każdego sektora odpady komunalne będzie odbierała jedna firma wyłoniona w przetargu.
Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwałą nr VI/28/2013 postanowiło o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  (np. szkoły, restauracje, biurowce, centra handlowe, zakony, cmentarze).

Poniżej przedstawiamy instrukcję postępowania dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze itp.).

Kto składa deklarację:
Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), natomiast jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębna własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

Gdzie można pobrać deklarację:
ze strony internetowej www.goap.org.pl
w Biurze Obsługi Klienta ZM GOAP – ul. Św. Michała 43 w Poznaniu oraz 3 Maja 46
w delegaturach ZM GOAP znajdujących się na terenie ośmiu gmin – członków Związku (http://www.goap.org.pl/goap/delegatury-zm-goap/)

 

Gdzie można złożyć deklarację:
Deklarację należy wysłać pocztą na adres Biura Związku ZM GOAP (ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań) lub złożyć w delegaturze Związku znajdującej się na terenie gminy lub miasta albo w Biurze Obsługi Klienta ZM GOAP znajdującym się przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu
Deklarację wypełnić można także online – jednakże tak wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do ZM GOAP w sposób opisany powyżej (wypełnienie deklaracji online nie jest jednoznaczne z jej złożeniem, gdyż wymagany jest podpis składającego).
Deklarację można złożyć przez Internet korzystając z platformy EPUAP.

Aby wypełnić i złożyć deklarację należy:
Pobrać druk deklaracji.
Podjąć decyzję o wyborze sposobu zbierania odpadów (selektywnie lub nieselektywnie).
Od tej decyzji zależeć będzie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybór selektywnej zbiórki odpadów oznacza, że otrzymamy pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki na odpady zbierane selektywnie.
Czytelnie wypełnić białe pola deklaracji. Deklarację wypełnić należy drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem. Praktycznym sposobem wypełnienia deklaracji jest system online (pamiętać należy, że tak wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać a następnie wysłać lub przynieść do ZM GOAP).

WAŻNE
Jeśli na terenie nieruchomości nie powstają odpady komunalne – wówczas właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania deklaracji – zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz 391 ze zm.) mamy 14 dni na złożenie pierwszej deklaracji od momentu powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych właściciel nieruchomości powinien złożyć korektę deklaracji.

POJEMNIKI
Każda nieruchomość wyposażona zostanie w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z danymi podanymi w deklaracji.
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w liczbie dostosowanej do ilości powstających odpadów komunalnych zbieranych selektywnie podstawi ZM GOPA w przypadku deklaracji selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Pojemniki na teren nieruchomości zapewni ZM GOAP.
Jeżeli nieruchomości wyposażone są w pojemniki stanowiące własność właścicieli nieruchomości firma odbierająca odpady komunalne w porozumieniu z właścicielem nieruchomości może oznakować te pojemniki i z nich odbierać odpady komunalne.

Wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Po złożeniu deklaracji każdy właściciel nieruchomości otrzyma pismo z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty.
Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są dokonywać opłaty co miesiąc.

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 ROKU ZMIANA W PŁATNOŚCIACH

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 ROKU Uchwałą Nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016r  uiszcza się  w następujących terminach: 
1)      do 15 stycznia za styczeń,
2)      do 15 lutego za luty,
3)      do 15 marca za marzec,
4)      do 15 kwietnia za kwiecień,
5)      do 15 maja za maj,
6)      do 15 czerwca za czerwiec,
7)      do 15 lipca za lipiec,
8)      do 15 sierpnia za sierpień,
9)      do 15 września za wrzesień,
10)    do 15 października za październik ,
11)    do 15 listopada za listopad,
12)    do 15 grudnia za grudzień,

Selektywna zbiórka odpadów
Począwszy od 1 lipca 2013 r. we wszystkich nieruchomościach odpady powinny być zbierane selektywnie, co oznacza, że na posesji znajdować się będą następujące typy pojemników:

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE w miejscach wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości podstawione zostaną pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane oraz pojemniki na odpady zbierane selektywne, z podziałem na następujące frakcje:
Papier
Tworzywa sztuczne
Szkło kolorowe
Szkło białe
Odpady zielone
W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza się stosowanie jednej z dwóch możliwości:
przezroczystych worków foliowych, umożliwiających identyfikację ich zawartości,
jednego pojemnika do selektywnej zbiórki szkła, bez podziału na szkło białe i kolorowe

W przypadku działek letniskowych, rekreacyjnych (indywidualnych) zostaną dostarczone przez ZM GOAP worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło białe i kolorowe)

ODPADY ZIELONE
ZM GOAP odbierać będzie bezpłatnie odpady zielone od kwietnia do listopada w ilości nie więcej niż 2,2m3 na miesiąc z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w przypadku ROD w ilości odpowiadającej iloczynowi ilości działek i noramtywu 0,06 m3 na działkę na miesiąc

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

PAPIER: Pojemniki, kontenery w kolorze niebieskim (worki bezbarwne)
TAK należy wrzucać :
papier piśmienny,
gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi,
książki,
opakowania tekturowe,
kartony, tekturę falistą

NIE należy wrzucać:
papier samokopiującego,
kalki,
zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach,
papieru woskowego,
tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie,
kartoników po mleku i napojach,
pieluch jednorazowych i podpasek,ubrań

TWORZYWA SZTUCZNE: Pojemniki, kontenery w kolorze żółtym (worki bezbarwne)
TAK, należy wrzucać:
zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek),
zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek),
plastikowe nakrętki,
aluminiowe puszki po napojach i konserwach, metale, opakowania z metali,
kapsle,
kartoniki po mleku i napojach,
worki, reklamówki,
koszyczki po owocach NIE należy wrzucać:
butelek i pojemników z zawartością,
plastikowych zabawek,
opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
opakowań po olejach spożywczych i silnikowych,
części samochodowych,
mebli i ich części,
jednorazowych naczyń,
sprzętu AGD

SZKŁO KOLOROWE: Pojemniki, kontenery w kolorze zielonym(worki bezbarwne)
TAK, należy wrzucać:
butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek),
słoiki ze szkła barwionego bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek

NIE, nie należy wrzucać:
szkła okiennego,
szkła zbrojonego,
szkła żaroodpornego,
fajansu,
porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu,
luster, kineskopów,
szyb samochodowych,
świetlówek, żarówek,
opakowań po lekach,
termometrów

SZKŁO BIAŁE: Pojemniki i kontenery w kolorze białym(worki bezbarwne)
TAK, należy wrzucać:
butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek),
słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek) Nie należy wrzucać:
szkła okiennego,
szkła zbrojonego,
szkła żaroodpornego,
fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu,
luster, kineskopów,
szyb samochodowych,
świetlówek, żarówek,
opakowań po lekach, termometrów
Źródło: Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Uchwała nr VI/30/2013 Zgromadzenia ZM GOAP).