Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Informator nieruchomości zamieszkałe

Z dniem 1 lipca 2013 r. gminy przejęły nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Gminy Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Swarzędz utworzyły Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), który odpowiedzialny jest za wdrożenie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Obszar Związku podzielony został na XXII sektory odbioru odpadów komunalnych. Z każdego sektora odpady komunalne będzie odbierała jedna firma wyłoniona w przetargu.
Zmiany dotyczą zarówno nieruchomości zamieszkałych (np. domy jednorodzinne, bloki, kamienice) jak i niezamieszkałych (np. szkoły, restauracje, biurowce, centra handlowe czy dworce).

Poniżej przedstawiamy instrukcję postępowania dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli takich, na których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych.

Do obowiązku właściciela nieruchomości należy złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto składa deklarację?
Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), natomiast jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

Gdzie można pobrać deklarację?
ze strony internetowej www.goap.org.pl
w Biurze Obsługi Klienta ZM GOAP – ul. Św. Michała 43 w Poznaniu
w delegaturach ZM GOAP znajdujących się na terenie dziewięciu gmin – członków Związku (http://www.goap.org.pl/goap/delegatury-zm-goap/)
w jednej z 14 placówek urzędowych na terenie Miasta Poznania (http://www.goap.org.pl/ebok/gdzie-pobrac-deklaracje/)

Gdzie można złożyć deklarację?
Deklarację należy wysłać pocztą na adres Biura Związku ZM GOAP (ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań) lub złożyć w delegaturze Związku znajdującej się na terenie gminy lub miasta albo w Biurze Obsługi Klienta ZM GOAP znajdującym się przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu w terminie do 3 czerwca 2013r.
Deklarację wypełnić można także online – jednakże tak wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do ZM GOAP w sposób opisany powyżej (wypełnienie deklaracji online nie jest jednoznaczne z jej złożeniem, gdyż wymagany jest podpis składającego).
Deklarację można złożyć przez Internet korzystając z platformy EPUAP.

Aby wypełnić i złożyć deklarację dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi do 31.12.2017 r. należy:
Pobrać druk deklaracji stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29.02.2016 r.
Podjąć decyzję o wyborze sposobu zbierania odpadów (selektywnie lub nieselektywnie).
Od tej decyzji zależeć będzie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybór selektywnej zbiórki odpadów oznacza, że otrzymamy pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz worki (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniki (zabudowa wielorodzinna) na odpady zbierane selektywnie.
Czytelnie wypełnić białe pola deklaracji. Deklarację wypełnić należy drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem. Praktycznym sposobem wypełnienia deklaracji jest system online (pamiętać należy, że tak wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać a następnie wysłać lub przynieść do ZM GOAP).

Deklarację wypełniamy w częściach: A. Obowiązek złożenia deklaracji, B. Dane zobowiązanego, C. Adres nieruchomości , na której powstają odpady komunalne oraz w części C.1. dotyczącej właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (części C.2.2. właściciele nieruchomości zamieszkanych nie wypełniają), D. Informacja o załącznikach, E. Oświadczenia i F. Podpis składającego deklarację.

Aby wypełnić i złożyć deklarację dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 01.01.2018 r. należy:
Pobrać druk deklaracji stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/204/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29.11.2017 r.
Podjąć decyzję o wyborze sposobu zbierania odpadów (selektywnie lub nieselektywnie).
Od tej decyzji zależeć będzie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybór selektywnej zbiórki odpadów oznacza, że otrzymamy pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz worki (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniki (zabudowa wielorodzinna) na odpady zbierane selektywnie.
Czytelnie wypełnić białe pola deklaracji. Deklarację wypełnić należy drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem. Praktycznym sposobem wypełnienia deklaracji jest system online (pamiętać należy, że tak wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać a następnie wysłać lub przynieść do ZM GOAP).

Deklarację wypełniamy w częściach: A. Obowiązek złożenia deklaracji, B. Dane zobowiązanego, C. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz w części D.1. dotyczącej właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (części D.2.2. właściciele nieruchomości zamieszkanych nie wypełniają), E. Informacja o załącznikach, F. Oświadczenia i G. Podpis składającego deklarację.

WAŻNE
Najważniejsze jest to, że w nowym systemie opłata nie zależy od ilości wytwarzanych odpadów.
Opłata jest stała i jest miesięczną kwotą do zapłaty od każdego mieszkańca, wnoszoną w miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Jeśli na terenie nieruchomości nikt nie zamieszkuje – wówczas właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania deklaracji – zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz 391 ze zm.) mamy 14 dni na złożenie pierwszej deklaracji od momentu zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych właściciel lub zarządca nieruchomości powinien złożyć korektę deklaracji.

POJEMNIKI
Każda nieruchomość wyposażona zostanie w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych w wielkości dostosowanej do ilości powstających odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbioru.
Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wyposażone zostaną w worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) w liczbie dostosowanej do ilości powstających odpadów komunalnych.
Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wyposażone zostaną w pojemniki/kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier).
Oznakowane pojemniki i worki zapewni bezpłatnie ZM GOAP.
Jeżeli nieruchomości wyposażone są w pojemniki stanowiące własność właścicieli nieruchomości firma odbierająca odpady komunalne w porozumieniu z właścicielem nieruchomości może oznakować te pojemniki i z nich odbierać odpady komunalne.

Wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Po złożeniu deklaracji każdy właściciel nieruchomości/zarządca otrzyma pismo z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty.
Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są dokonywać opłaty co  miesiąc. 

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 ROKU ZMIANA W PŁATNOŚCIACH

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 ROKU Uchwałą Nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016r  uiszcza się  w następujących terminach: 
1)      do 15 stycznia za styczeń,
2)      do 15 lutego za luty,
3)      do 15 marca za marzec,
4)      do 15 kwietnia za kwiecień,
5)      do 15 maja za maj,
6)      do 15 czerwca za czerwiec,
7)      do 15 lipca za lipiec,
8)      do 15 sierpnia za sierpień,
9)      do 15 września za wrzesień,
10)    do 15 października za październik ,
11)    do 15 listopada za listopad,
12)    do 15 grudnia za grudzień.

 

Selektywna zbiórka odpadów
Począwszy od 1 lipca 2013 r. we wszystkich nieruchomościach odpady powinny być zbierane selektywnie, co oznacza, że na posesji znajdować się będą następujące typy pojemników lub worków:

 

BUDYNKI JEDNORODZINNE

 

  • POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE (dostarczany przez ZM GOAP)
  • WOREK NIEBIESKI – Papier
  • WOREK ŻÓŁTY – Metale i tworzywa sztuczne
  • WOREK ZIELONY – Szkło 
  • POJEMNIK BRĄZOWY – Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Do obowiązków właściciela nieruchomości należy zakup pojemnika przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji. 

 

BUDYNKI WIELOLOKALOWE

 

  • POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE (dostarczany przez ZM GOAP)
  • POJEMNIK NIEBIESKI – Papier
  • POJEMNIK ŻÓŁTY – Tworzywa sztuczne
  • POJEMNIK ZIELONY – Szkło kolorowe i białe
  • POJEMNIK BRĄZOWY – Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Do obowiązków właściciela nieruchomości należy zakup pojemnika przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji. 

 

W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza się stosowanie jednej z dwóch możliwości:
przezroczystych worków foliowych, umożliwiających identyfikację ich zawartości (nie dotyczy odpadów ulegających biodegradacji),
jednego pojemnika do selektywnej zbiórki szkła, bez podziału na szkło białe i kolorowe.


Zasady selektywnej zbiórki odpadów

PAPIER: Pojemniki, kontenery w kolorze niebieskim (worki niebieskie)

TAK, należy wrzucać:
papier piśmienny,
gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi,
książki,
opakowania tekturowe,
kartony, tekturę falistą

TWORZYWA SZTUCZNE: Pojemniki, kontenery w kolorze żółtym (worki żółte)

TAK, należy wrzucać:
zgniecione i puste butelki po napojach,
zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej,
plastikowe nakrętki,
aluminiowe puszki po napojach i konserwach, metale, opakowania z metali,
kapsle,
kartoniki po mleku i napojach,
worki, reklamówki,

SZKŁO KOLOROWE: Pojemniki, kontenery w kolorze zielonym (worki zielone)

TAK, należy wrzucać:
butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek),
słoiki ze szkła barwionego bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek

SZKŁO BIAŁE: Pojemniki i kontenery w kolorze białym (worki zielone)

TAK, należy wrzucać:
butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek),
słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek)

Ponadto na terenie ZM GOPA funkcjonują Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKI (http://www.goap.org.pl/nowe-porzadki/mieszkancy/punkty-przyjmowania-odpadow/):

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przynieść m.in.:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
zużyte baterie i akumulatory;
meble i inne odpady wielkogabarytowe;
odpady zielone;
odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko niezanieczyszczone frakcje);
zużyte opony – pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
przeterminowane leki;
chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach;
inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;
papier i tektura;
szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
tworzywa sztuczne;
metale;

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpadów BIO i odpadów zielonych) odbierane będą w zabudowie jednorodzinnej wyłącznie z pojemników z częstotliwością nie rzadziej niż raz w tygodniu od 1 kwietnia do 30 listopada. W okresie od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
W zabudowie wielorodzinnej odpady BIO oraz odpady zielone są gromadzone w oddzielnych pojemikach i odbierane z częstotliwością nie rzadziej niz raz tygodniu dla odpadów BIO oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla odpadów zielonych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. 
TAK, należy wrzucać:
BIO
resztki żywności (bez mięsa);
obierki z owoców i warzyw;
przeterminowane owoce i warzywa;
skorupki jaj;
fusy po kawie i herbacie

ZIELONE
trawa;
liście;
rozdrobnione gałęzie;
pozostałości roślinne;
kwiaty cięte i doniczkowe