Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Płatności – Rozliczenia

Płatnicy – po otrzymaniu od ZM GOAP indywidualnych numerów subkonta bankowego – opłaty powinni dokonywać na przydzielony numer konta. Jeżeli klient złożył deklarację, a nie otrzymał indywidualnego numeru konta bankowego, oznacza to, że przyczyną są błędy w złożonej deklaracji, złożenie deklaracji tylko on-line bez przesłania do GOAP podpisanej wersji papierowej, braku możliwości dostarczenia pocztą lub mailem numeru konta lub inne problemy natury formalnej. Taka deklaracja podlega weryfikacji.  W takiej sytuacji klient wyprzedzająco powinien zgłosić się do BOK, celem złożenia wyjaśnień i otrzymania numeru subkonta.

Dokonując wpłaty na konto prosimy o podanie następujących informacji:
nazwa odbiorcy                                  – ZM GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

nr rachunku odbiorcy                        – numer konta bankowego, indywidualnego dla każdego płatnika
kwota                                                    – należy wpisać kwotę obliczoną na podstawie złożonej/złożonych deklaracji
nazwa zleceniodawcy/płatnika           – imię, nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres płatnika
tytuł: "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące (w tym miejscu należy podać za jakie miesiące uiszczana jest opłata)".

Jednocześnie informujemy, że możliwość dokonywania wpłat na ogólny rachunek bankowy GOAP  w minionych miesiącach miała wyłącznie charakter nadzwyczajny i przejściowy i pozwalała na dokonywaniu płatności przez płatników, którzy nie otrzymali przesyłki od ZM GOAP z indywidualnym numerem subkonta bankowego z uwagi na wspomniane powyżej przyczyny. Jedynym dopuszczalnym sposobem dokonania zapłaty jest przelanie/przesłanie pieniędzy na swoje indywidualne subkonto bankowe w banku obsługującym GOAP.  

Klinentów, którzy jeszcze nie mają Indywidualnego Profilu Klienta na eBOK-u (IPK) zachęcamy do złożenia wniosku o wydanie klucza rejestracyjnego do IPK. Na profilu klienta zawsze jest numer konta bankowego płatnika.

Regulacje szczegółowe

 1.        Zasady płatności      

 2.      "Wyręczyciel" – jak osoba trzecia może zapłacić za właściwego płatnika

 3.      Roczny harmonogram płatności

 4.      Rozliczenie kosztów

 5.      Obowiązek dokonania opłaty jest bezwarunkowy !

 6.      Jak otrzymać indywidualny Nr rachunku bankowego i dane dotyczące salda

 7.      Jak otrzymać indywidualny klucz rejestracyjny do IPK

  Czytaj poniżej:

 1.     Zasady płatności

W związku ze złożoną deklaracją/deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że zadeklarowaną kwotę należy wpłacić poprzez dokonanie przelewu na indywidulanie przypisane konto bankowe w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Numery konta bankowego GOAP rozsyła z końcem lipca listami poleconymi, a dla klientów, którzy wyrazili zgodę na kontaktowanie się z nimi drogą e-mailową także za pomocą elektronicznych wiadomości pocztowych.

 Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (liczba zadeklarowanych pojemników i częstotliwości odbioru) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową (skorygowaną) deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty należnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata w zmienionej wysokości płatna jest do ostatniego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art.6qa ust. 1 i 2  ww. ustawy Zarząd Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoba, która uporczywie nie wpłaca w terminie należności może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności opartej o Kodeks karny skarbowy.

  2.   ""Wyręczyciel"

Jeżeli płatności za właściwego płatnika dokonuje osoba trzecia, tzw. "wyręczyciel", w tytule przelewu powinno być napisane: "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące ……… i  …….. od (imię i nazwisko osoby zobowiązanej lub nazwa firmy zobowiązanej do płatności)".

Jeżeli ktoś wpłaca za więcej niż jedną nieruchomość to może dodać adres nieruchomości w tytule przelewu.

 3.     Roczny harmonogram płatności

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 ROKU ZMIANA W PŁATNOŚCIACH

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 ROKU Uchwałą Nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016r  uiszcza się  w następujących terminach: 
1)      do 15 stycznia za styczeń,
2)      do 15 lutego za luty,
3)      do 15 marca za marzec,
4)      do 15 kwietnia za kwiecień,
5)      do 15 maja za maj,
6)      do 15 czerwca za czerwiec,
7)      do 15 lipca za lipiec,
8)      do 15 sierpnia za sierpień,
9)      do 15 września za wrzesień,
10)    do 15 października za październik ,
11)    do 15 listopada za listopad,
12)    do 15 grudnia za grudzień,

 4.  Rozliczenie kosztów

Zgodnie z art. 15 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nie jest podatnikiem VAT. W związku z powyższym nie jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT. Podstawę do rozliczenia kosztów stanowi oryginał dowodu wpłaty i kopia deklaracji lub wydana decyzja administracyjna.

 5. Obowiązek dokonania opłaty jest bezwarunkowy

Zgodnie z art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się opłaty, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynika z odrębnych ustaw.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaliczana jest do kategorii danin publicznych których charakterystyczną cechą jest jednostronność i nieekwiwalentość, bowiem podmiot ponoszący ciężar daniny nie otrzymuje w zamian bezpośrednio żadnego świadczenia wzajemnego. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązek dokonania opłaty jest bezwzględny i bezwarunkowy.

Nie odebranie odpadów po 1 lipca br. jest wynikiem problemów jakie mają firmy wywozowe, które do czasu przejęcia obowiązków odbioru odpadów przez firmy, które wygrają przetarg publiczny na odbiór odpadów komunalnych na obszarze GOAP, starają się zapewnić odpowiednie pojemniki, worki i wywóz odpadów z nieruchomości obszaru GOAP. Skala zadań (tysiące zgłoszeń), częste trudności lokalizacyjne i logistyczne powodują kłopoty, które dotknęły wiele osób i podmiotów prawnych za co wypada nam tylko przeprosić.

 6. Jak otrzymać indywidualny Nr rachunku bankowego i dane dotyczące salda

Jeżeli osoba złożyła deklarację i wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji mailem w związku ze złożoną deklaracją od GOAP, to może otrzymać mailem wszystkie informacje związane z przetwarzaniem danych w deklaracji, w tym dane dotyczące wysokości opłaty, a także numer indywidualnego rachunek bankowego do wpłaty opłaty śmieciowej.

 7. Jak otrzymać indywidualny klucz rejestracyjny do IPK

Klucz rejestracyjny do indywidualnego profilu na e-BOK  (IPK)  można dostać/otrzymać z GOAP w następujący sposób:

a) osobiście w biurze GOAP – urzędnik weryfikuje dane osobowe klienta, porównuje ze złożona deklaracją i podaje wygenerowany klucz rejestracyjny,

b) za pomocą e-maila, który został wskazany w deklaracji

c) za pomocą prostego wniosku złożonego listownie – jeżeli zgadzają się dane z wniosku i z deklaracji, jest możliwośc weryfikacji składającego wniosek, wnioskodawca otrzymuje pocztą lub na podany w liście nr maila klucz rejestracyjny do IPK.

Kontakt w sprawach płatności

Prosimy w sprawach związanych z płatnościami kontaktować się  z BOK telefonicznie dzwoniąc na numer 61 624 22 22. Zachęcamy także do korzystania z naszej strony internetowej (eBOK i IPK) oraz przekazywania pytań drogą elektroniczną na adres platnosci@goap.org.pl.