- zm goap - http://www.goap.org.pl -

Mieszkańcy obowiązki – odbiór odpadów

 1.  Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  jest aktem prawa miejscowego – każdy mieszkaniec ma obowiązek ustawowy znać ww. dokument.

 2.  Właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór formularza zawiera Załącznik  z uchwały Nr XXXIV/204/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XVI/134/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomaracji Poznańskiej" z dnia 29 lutego 2016 roku oraz uchwałą Nr XXXI/192/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 3.  Deklarację pobrać można w siedzibie ZM GOAP, w delegaturach Związku znajdujących się przy urzędach miast i gmin oraz pobrać ze strony internetowej.

 4.  Deklarację należy wysłać pocztą na adres Biura Związku lub złożyć w delegaturze związku znajdującej się na terenie gminy lub miasta lub przynieść do Biura ZM GOAP. Deklarację wypełnić można online – jednakże nie jest to równoznaczne z jej złożeniem. Wypełnioną w ten sposób deklarację należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do ZM GOAP.

 5.  Na podstawie złożonych deklaracji Związek Międzygminny GOAP prześle mieszkańcom harmonogram płatności na rok 2018 oraz subkonto bankowe, na które należy dokonywać co 1 miesiąc płatności.  Informacje zawarte w deklaracji weryfikowane będą względem danych z ewidencji nieruchomości i ludności oraz innych źródeł takich jak np. zużycie wody, rejestr działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych itp.

 6.  Firma wybrana w przetargu przez ZM GOAP dostarczy nieodpłatnie pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz worki foliowe (zabudowa jednorodzinna) lub kolorowe pojemniki (zabudowa wielorodzinna i nieruchomości niezamieszkałe) na odpady zbierane selektywnie.

 7.  Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie odbierane będą odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnienuiem bioodpadów gromadzone w pojemnikach.

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 ROKU ZMIANA W PŁATNOŚCIACH
8. Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 ROKU Uchwałą Nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016r  uiszcza się  w następujących terminach:
1)      do 15 stycznia za styczeń,
2)      do 15 lutego za luty,
3)      do 15 marca za marzec,
4)      do 15 kwietnia za kwiecień,
5)      do 15 maja za maj,
6)      do 15 czerwca za czerwiec,
7)      do 15 lipca za lipiec,
8)      do 15 sierpnia za sierpień,
9)      do 15 września za wrzesień,
10)    do 15 października za październik,
11)    do 15 listopada za listopad,

12)    do 15 grudnia za grudzień,