Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

PSZOK

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH dla właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

(Regulamin PSZOK)

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej jako PSZOK) zlokalizowanego na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,
 2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
 3. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami,
 4. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
 5. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, magazynach bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.

 

§ 2

PSZOK w miejscowości  Bolechowo, ul. Poligonowa 1 przyjmuje odpady w poniedziałki, środy, piątki
w godzinach od 8:00 do 17:00, we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00  
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK w miejscowości  Oborniki, ul. Lipowa 19 przyjmuje odpady w poniedziałki, środy, piątki
w godzinach od 8:00 do 17:00, oraz w soboty od 8:00 do 14:00  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.

PSZOK w miejscowości Buk, ul. Przemysłowa 10 przyjmuje odpady we wtorki, czwartki
w godzinach od 7:00 do 17:00, oraz w soboty od 8:00 do 17:00  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.

PSZOK w Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku  w godzinach
od 8:00 do 17:00, oraz w soboty od 8:00 do 14:00  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK w Poznań, Poznań, ul. Wrzesińska 12 przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00, oraz w soboty od 8:00 do 14:00  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 1 przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 20:00, oraz w soboty od 8:00 do 14:00  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:

 1. podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
 2. zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania źródeł otwartego ognia,
 3. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK,
 4. samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,
 5. niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki osoby pełnoletniej.

§ 4

 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 • odzież i tekstylia.

 

 1. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe)
  w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • tworzywa sztuczne;
 • metale;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • szkło.

 

 1. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • sprzęt budowlany;
 • zmieszane odpady budowlane;
 • urządzenia przemysłowe;
 • odpady poprodukcyjne;
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet).

§ 5

 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych)
  do danego rodzaju odpadu pojemnikach / kontenerach.
 3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.
 4. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera.
 5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione, w sposób  umożliwiający swobodne ich umieszczenie w dedykowanych dla tego rodzaju odpadu 
  pojemnikach / kontenerach .
 6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione
  z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
 8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:
 1. odpady z betonu i gruzu betonowego;
 2. odpady z gruzu ceglanego;
 3. odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.);
 4. odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.);
 1. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednorazowo można oddać maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości.
 2. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości).

§ 6

 1. Pracownicy obsługi PSZOK mają obowiązek:
 1. uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację;
 2. sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 4;
 3. ewidencjonowania i ważenia każdorazowego przyjęcia odpadów problemowych;
 4. w przypadku dostarczenia odpadów przez podmiot uprawniony w imieniu właściciela nieruchomości uzyskania oświadczenia informującego, od kogo pochodzą dostarczane odpady (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Formularz oświadczenia można uzyskać
  od pracownika obsługi PSZOK lub pobrać ze strony Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

 

 1. Pracownicy obsługi PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów:
 1. każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;
 2. każdorazowo jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi;
 3. bezpłatnie – jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi:
 • ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe,
 • odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK – oświadczenie właściciela najemny