Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

PSZOK

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

dla właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 

§ 1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej jako PSZOK) zlokalizowanego na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,

2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,

3. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami,

4. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,

5. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia,

ludzi i środowiska.

 

§ 2

PSZOK w miejscowości Bolechowo, ul. Poligonowa 1 przyjmuje odpady w poniedziałki i środy w godzinach

od 7:00 do 17:30 oraz w soboty od 7:00 do 14:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK w miejscowości Oborniki, ul. Lipowa 19 przyjmuje odpady w poniedziałki, środy, piątki w godzinach

od 7:00 do 17:00 oraz w soboty od 7:00 do 14:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK w miejscowości Rabowice, ul. Świerkowa 17 przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 7:00 do 14:30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK w Poznaniu, ul. Wrzesińska 12 przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 7:00 do 14:30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 1 przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7:00 do 20:00 oraz w soboty od 7:00 do 14:30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK w miejscowości Borówko (na terenie składowiska odpadów) przyjmuje odpady we wtorki i środy

w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK w miejscowości Buk, ul. Przemysłowa 10 przyjmuje odpady we wtorki i czwartki w godzinach

od 7:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 3

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:

a. podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

b. przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego,

c. zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania źródeł otwartego ognia,

d. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK,

e. samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożyć

w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,

f. niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki osoby pełnoletniej.

 

§ 4

1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

* papier;

* metal;

* tworzywa sztuczne;

* szkło;

* opakowania wielomateriałowe;

* odpady ulegające biodegradacji;

* zużyte baterie i akumulatory;

* zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;

* odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok ;

* odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

* inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);

* odzież i tekstylia.

 

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

* papier i tektura (w tym opakowania);

* tworzywa sztuczne (w tym opakowania);

* metale (w tym opakowania);

* opakowania wielomateriałowe;

* opakowania ze szkła bezbarwnego;

* opakowania ze szkła kolorowego;

* odpady ulegające biodegradacji.

 

3. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

* zmieszane odpady komunalne;

* odpady zawierające azbest;

* części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);

* opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;

* sprzęt budowlany;

* zmieszane odpady budowlane;

* urządzenia przemysłowe;

* odpady poprodukcyjne;

* odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);

* odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);

* butle gazowe;

* papa;

* okna plastikowe;

* gaśnice,

* wata szklana.

 

§ 5

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami,

2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach / kontenerach,

3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je

w odpowiednich pojemnikach,

4. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera,

5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione,

6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu,

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów,

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:

a. odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),

b. odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),

c. odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),

d. odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),

9. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednorazowo można oddać maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości,

10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne

(w całości).

 

§ 6

1. Pracownicy obsługi PSZOK mają obowiązek:

a. uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone

w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację,

b. sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 4,

c. ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów,

d. ważenia dostarczanych odpadów problemowych,

e. w przypadku dostarczenia odpadów przez podmiot uprawniony w imieniu właściciela nieruchomości uzyskania oświadczenia informującego, od kogo pochodzą dostarczane odpady (załącznik do niniejszego Regulaminu). Formularz oświadczenia można uzyskać od pracownika obsługi PSZOK lub pobrać ze strony Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

2. Pracownicy obsługi PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów:

a. każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,

b. każdorazowo jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,

c. bezpłatnie – jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi:

* ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe,

* odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK – oświadczenie właściciela, najemcy

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK – oświadczenie zlecenia