Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Segregacja śmieci w innych krajach

 

Jak to robią inni, czyli jak zorganizowany jest system gospodarowania odpadami w  wybranych krajach europejskich.

 

 

W związku ze zmianami jakie nastąpią 1 lipca b.r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi pojawia się wiele wątpliwości dotyczących funkcjonowania nowego systemu. Jedno z częściej padających pytań to: „dlaczego obecny system musiał zostać zmodyfikowany i dlaczego to właśnie do zadań gmin będzie należało zarządzanie odpadami”?

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca b.r. to właśnie gminy przejmą zarząd nad gospodarowaniem odpadami w Polsce. Do ich zadań będzie należało zbudowanie odpowiedniej infrastruktury dla zarządzania przepływem odpadów, jej utrzymanie oraz eksploatacja. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców gmin. Takie rozwiązanie ma zapewnić ściągalność opłat za odpady od każdego i w konsekwencji wyeliminować zjawisko tzw. „dzikich wysypisk”, na które ciągle można się natknąć w lasach i przydrożnych rowach.

Równie ważnym zadaniem gmin stanie się kształtowanie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami poprzez prowadzenie różnorakich działań edukacyjnych i informacyjnych. Celem tych przedsięwzięć jest zwiększenie kontroli nad zwiększającą się z każdym rokiem ilością śmieci i osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Odpowiedzialność samorządów gminnych za właściwe gospodarowanie odpadami jest, jak wynika z analizy powstałej w oparciu o informacje zgromadzone przez polskie placówki dyplomatyczne, rozwiązaniem sprawdzonym i stosowanym w zdecydowanej większości krajów Europy Zachodniej. Poniżej przedstawiamy zasady funkcjonowania tych systemów w wybranych krajach.

 

Czechy

System gospodarowania odpadami w Czechach w dużym stopniu przypomina rozwiązanie, które wkrótce zacznie obowiązywać w Polsce. Zarządzanie odpadami należy tu bowiem do zadań gmin, które mogą się zrzeszać w ramach związków międzygminnych. Gminy nakładają na mieszkańców opłaty związane z budową i utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do prawidłowego zagospodarowywania odpadów komunalnych – w tym również budowlanych oraz frakcji uznawanych za niebezpieczne, w drodze uchwały określają zasady ich odbioru, sortowania oraz unieszkodliwiania. Również do kompetencji władz lokalnych należy wybór podmiotów gospodarczych, które będą zajmowały się odbiorem odpadów od mieszkańców, ich sortowaniem oraz utylizacją.

 

Dania

Zarządzanie odpadami należy do kompetencji władz lokalnych. Zadaniem gmin jest odbiór odpadów od mieszkańców oraz ich właściwe zagospodarowanie, a także budowa oraz utrzymanie sortowni i spalarni, gdzie trafia zdecydowana większość powstałych w Danii odpadów. Jedynie 1% odpadów jest kierowany na składowiska odpadów. System obejmuje wszystkich mieszkańców. Ponoszą oni jednakowe opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, które są im doliczane do podatku od nieruchomości. Opłata ustalana jest przez władze gminy raz do roku składa się z dwóch części: opłaty podstawowej, z której finansowana jest działalność sortowni, wywóz odpadów gabarytowych, odpadów ogrodowych oraz kosztów utrzymania administracji (ok. 900-1.500 DKK rocznie), opłaty za wywóz pozostałych frakcji odpadów, która jest uzależniona od pojemności i rodzaju pojemników.

 

Holandia

Gospodarowanie odpadami należy do zadań gmin. Odpowiadają one za budowę, utrzymanie i eksploatację infrastruktury umożliwiającej odbiór odpadów od mieszkańców, ich recykling i unieszkodliwienie. Segregacja odpadów jest wymogiem ustawowym i prowadzona jest już u źródła (w gospodarstwach domowych). System gospodarowania odpadami jest finansowany z opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości zarówno zamieszkałych, jaki i niezamieszkałych, a ich wysokość wynosi nawet do kilkuset euro rocznie. Odbiór odpadów w Holandii realizowany jest przez firmy wybrane przez władze lokalne i mieszkańcy nie mają wpływu na to kto odbiera od nich odpady.

 

Niemcy

Wykonywanie obowiązków z zakresu gospodarki odpadami należy do zadań gmin, które mogą zrzeszać się w tym celu w związki międzygminne, jednak zadania związane ze zbieraniem odpadów problemowych oraz z recyklingiem mogą być również wykonywane przez powiaty. Opłaty za odbiór i odpowiednie zagospodarowanie odpadów ponoszą wszyscy, którzy je wytwarzają. Niezależnie od tego gminy pobierają opłaty odpadowe, z których finansowana jest infrastruktura odbioru odpadów, składowiska odpadów oraz obsługa administracyjna systemu. Wysokość opłat ustalana jest przez władze lokalne. Do nich należy również wybór podmiotów gospodarczych obsługujących odbiór odpadów od mieszkańców.

 

Poniżej przykładowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny, jaką ponosi 3-osobowe gospodarstwo domowe:

175,20 EURO, czyli ok. 700 zł za rok. 700 zł x 3 osoby x 12 miesięcy = ok. 19,50 zł za osobę miesięcznie.

 

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii zarząd nad gospodarką odpadami sprawują władze lokalne. Odpady są zbierane w sposób selektywny. Osobne pojemniki są przeznaczone na zmieszane odpady komunalne, odpady kuchenne oraz pozostałe frakcje odpadów, które można poddać recyklingowi. Jedynie pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów są zapewniane przez władze lokalne – w pojemniki na odpady zmieszane należy zaopatrzyć się na własną rękę.

Na terenie Zjednoczonego Królestwa, podobnie jak w Polsce, odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne nie mogą być wrzucane do zbiorczych pojemników na odpady komunalne. Obowiązkiem mieszkańców jest ich wywóz do centrów recyklingu. Odpady wielkogabarytowe nie będące odpadami niebezpiecznymi (np. zużyte lodówki, pralki, szafy, itd.) mogą odpłatnie zostać przekazane mobilnym punktom selektywnej zbiórki odpadów. Kary za pozbywanie się odpadów w nieodpowiedni sposób lub w miejscach do tego nieprzeznaczonych dochodzą do £ 5.000.

Firmy odbierające odpady od mieszkańców są wybierane w drodze przetargu przez władze lokalne i muszą posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej oraz posiadać stosowną licencję. Mieszkańcy nie mają wpływu na to jaka firma odbiera od nich odpady.

 

Materiał został opracowany na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu teberia.pl, materiałów źródłowych zamieszonych na stronie: http://www.awb-ahrweiler.de oraz: http://www.bathnes.gov.uk