Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Zmiana terminów płatności w 2016 roku !!!

Szanowni Państwo,

W związku ze złożoną deklaracją/deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że zadeklarowaną kwotę należy wpłacić poprzez dokonanie przelewu na indywidulanie przypisane konto bankowe w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (liczba zadeklarowanych pojemników i częstotliwości odbioru) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową (skorygowaną) deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Zgodnie z uchwałą Nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się każdego roku, w następujących terminach począwszy od 2016 r.:

1)         za styczeń do 15 stycznia,

2)         za luty do 15 lutego,

3)         za marzec do 15 marca,

4)         za kwiecień do 15 kwietnia,

5)         za maj do 15 maja,

6)         za czerwiec do 15 czerwca,

7)         za lipiec do 15 lipca,

8)         za sierpień do 15 sierpnia,

9)         za wrzesień do 15 września,

10)       za październik do 15 października,

11)       za listopad do 15 listopada,

12)       za grudzień do 15 grudnia.

 

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty
lub jej wysokość – w tym złożenia nowej lub korekty deklaracji, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, uiszczane są przed podmioty do tego zobowiązane, bez wezwania
z góry:

  1. jednorazowo, w terminie do 15 czerwca danego roku,
  2. w dwunastu równych ratach w terminach wyżej wymienionych.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że przy dokonywaniu wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kierować się następującymi zasadami:

  • nazwa odbiorcy – ZM GOAP ul. Św. Michała 43, 61-119 POZNAŃ,
  • nr rachunku odbiorcy – numer konta, które zostało indywidualnie przypisane i podane
    na pierwszej stronie niniejszej informacji,
  • kwota – należy wpisać kwotę, która została obliczona na podstawie złożonej/złożonych deklaracji,
  • nazwa zleceniodawcy – dane: imię i nazwisko/pełna nazwa, adres
  • tytuł: ZA201601*) IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA (podać w przypadku, gdy dane osoby składającej deklaracje są inne niż dane w polu nazwa zleceniodawcy) ODPADY KOMUNALNE (oraz dodatkowe informacje, np.: dane nieruchomości, na której powstają odpady)

*) zgodnie z okresem którego wpłata dotyczy

 

Wzór przelewu poniżej.
wzór przelewu

* Imię i nazwisko osoby składającej deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi.

** Inne informacje niezbędne do prawidłowego zidentyfikowania wpłaty, np. adres nieruchomości,
       na której powstają odpady komunalne.

 

Wszelkie pytania dotyczące płatności prosimy kierować pod nr telefonu: 61 624 22 22
oraz na adres e-mail: bok@goap.org.pl lub bezpośrednio do Biur Obsługi Klienta Związku.