Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przypomina, że zgodnie
z obowiązującym prawem miejscowym odbiór odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów odbywa się wyłącznie w systemie pojemnikowym.
ZM GOAP rekomenduje, aby bioodpady wrzucać do pojemnika luzem, bądź w specjalnych workach biodegradowalnych. Gromadzenie ww. odpadów w workach foliowych, które nie ulegają biodegradacji nie jest dobrą praktyką. Odpad zanieczyszczony folią jest gorszej jakości, a w niektórych przypadkach nie nadaje się do dalszego przetworzenia.

Ponadto odpady biodegradowalne kierowane do Biokompostowni powinny zachować swoje właściwości, w związku z czym do ich gromadzenia rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów. Deponując odpady biodegradowalne w pojemniku, warto oddzielić je najpierw od foli, zaś zanieczyszczony po nich worek wrzucić do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.