Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” został powołany w 2010 roku przez Miasto Poznań i dziewięć podpoznańskich gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Swarzędz oraz Gminę Suchy Las (członek ZM GOAP do dnia 31 grudnia 2013 r.) w celu wdrożenia spójnej, regionalnej polityki gospodarowania odpadami komunalnymi. Jego Statut został zarejestrowany 30 września 2010 r. Pierwotnie teren Związku był podzielony na 23 sektory, po wystąpieniu Gminy Suchy Las pozostało ich 22.

Od stycznia 2018 roku Związek podzielono na 15 sektorów odbioru odpadów komunalnych, z których 7 znajduje się na terenie Miasta Poznania, a pozostała część stanowi obszar gmin członków ZM „GOAP”.

Na mocy Statutu Związek został powołany do zorganizowania i zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi dla wszystkich gmin i Miasta Poznania, w tym m.in. do zorganizowania i kontroli odbioru i zagospodarowana odpadów komunalnych, organizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dnia 20 grudnia 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przyjęło dwie aktualizacje aktów prawa miejscowego, tzn.:

 • Uchwałę Nr XXXV/208/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, czyli dokument, który określa ogólne zasady gospodarki odpadami na terenie Związku (treść Uchwały - kliknij)
 • Uchwałę Nr XXXV/209/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli dokument, który określa co Związek zapewnia w ramach wnoszonej opłaty oraz jakie są obowiązki zarówno ZM GOAP jak i właścicieli nieruchomości. (treść Uchwały - kliknij)

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” odbywa się będzie zgodnie z zapisami ww. aktów prawa miejscowego, oznacza to między innymi, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zapewnia:

 • wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów, z wyjątkiem pojemników do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, pojemników podziemnych i prasokontenerów;
 • odbiór odpadów problemowych: z nieruchomości jednorodzinnych oraz ROD dwa razy w roku natomiast z nieruchomości wielorodzinnych raz w miesiącu;
 • utrzymanie pojemników, w które wyposaży właścicieli nieruchomości we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym (mycie pojemników raz w roku);
 • wyposażenie wszystkich pojemników w transpondery, tzw. chipy zgodne z technologią RFID oraz naklejki.

Dodatkowo właściciele nieruchomości mogą oddawać odpady do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK).

UWAGA
 Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00, zgodnie z harmonogramem dla danego sektora

Jakie rodzaje odpadów odbierane są od właścicieli nieruchomości w ramach wnoszonej do Związku opłaty:

 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady zbierane selektywnie, w tym: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło;
 • ulegające biodegradacji, w tym: odpady BIO i odpady zielone
 • odpady problemowe, w tym: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony
 • choinki.