ODPADY GROMADZONE SELEKTYWNIE

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych, w zależności od typu nieruchomości.

Pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) ze względu na rodzaj zbieranych w nich odpadów powinny uwzględniać obowiązujące normy oraz być w odpowiednim kolorze i posiadać naklejkę z opisem frakcji odpadów:

 • niebieski– „Papier”, 
 • żółty – „Metale i tworzywa sztuczne”, 
 • zielony – „Szkło”. 

Worki do gromadzenia ww. odpadów ze względu na rodzaj zbieranych w nich odpadów, powinny umożliwićich identyfikację oraz posiadać czytelny opis rodzaju zbieranych w nich odpadów komunalnych. Worki te powinny uwzględniać następujące normy:

 • niebieski – „Papier” – pojemność 120 l, 
 • żółty – „Metale i tworzywa sztuczne” – pojemność 120 l, 
 • zielony – „Szkło” – pojemność 80 – 120 l. 

Jak gromadzić odpady w zależności od rodzaju zabudowy?

Zgodnie regulaminem, ww. odpady należy gromadzić:

 1. na terenie nieruchomości zamieszkanych w zabudowie jednorodzinnej – w workach foliowych;
 2. terenie nieruchomości zamieszkanych w zabudowie wielorodzinnej – w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l do 3 500 l. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności od 1 300 l do 5 000 l;
 3. na terenie nieruchomości niezamieszkanych (np. działalności gospodarcze) w zabudowie jednorodzinnej –w workach foliowych lub w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l  do 3 500 l. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności od 1 300 l do 5 000 l;
 4. na terenie nieruchomości niezamieszkanych – w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od  120 l do 3 500 l. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności od 1 300 l do 5 000 l;
 5. na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l do 3 500 l. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności od 1 300 l do 5 000 l;
 6. na terenie działek rekreacyjnych– w workach foliowych lub w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l do 3 500 l.

 

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Do pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych należy wrzucać m.in.: opakowania z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania wielomateriałowe. Dla zmniejszenia objętości odpadów warto zgniatać wyrzucone opakowania zwłaszcza butelki PET oraz kartoniki po napojach.

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • zgniecione i puste butelki po napojach;
 • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej;
 • plastikowe nakrętki, 
 • aluminiowe puszki po napojach i konserwach; 
 • kapsle;
 • opakowania z metalu;
 • kartoniki po mleku i napojach,
 • worki i reklamówki, 
 • koszyczki po owocach
 • butelek i pojemników z zawartością;
 • plastikowych zabawek;
 • opakowań po lekach;
 • opakowań po wyrobach garmażeryjnych;
 • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych;
 • części samochodowych;
 • mebli i ich części;
 • jednorazowych naczyń;
 • sprzętu AGD

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY – PAPIER

Do pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia papieru należy wrzucać m.in.: opakowania z papieru i tektury. Przed wyrzuceniem należy sprawdzić czy papier nie jest zatłuszczony i zanieczyszczony. Wyrzucane opakowania kartonowe należy zgniatać przed wyrzuceniem do pojemnika.

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • papier;
 • gazety, czasopisma;
 • gazetki reklamowe; 
 • ulotki;
 • katalogi;
 • książki;
 • opakowania tekturowe;
 • kartony;
 • tekturę falistą
 • papieru samokopiującego;
 • kalki;
 • zatłuszczonego papieru po maśle i margarynie;
 • papieru woskowego;
 • tapet; 
 • worków po wapnie, cemencie, gipsie;
 • styropianu;
 • pieluch jednorazowych;
 • podpasek;
 • ubrań

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY – SZKŁO

Należy pamiętać, że odpadów szklanych nie należy przed wyrzuceniem tłuc. Z butelek nie trzeba usuwać papierowych naklejek.

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • butelki szklane po napojach (bez nakrętek);
 • słoiki bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek)
 • szkła okiennego;
 • szkła zbrojonego;
 • szkła żaroodpornego;
 • porcelany;
 • ceramiki;
 • doniczek;
 • kryształu;
 • luster;
 • kineskopów;
 • szyb samochodowych;
 • świetlówek;
 • żarówek;
 • opakowań po lekach;
 • termometrów

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY

Nieruchomości zamieszkane:

Zgodnie z regulaminem odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny odbywa się:

 • w zabudowie jednorodzinnej– w systemie workowym, nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie;
 • w zabudowie śródmiejskiej– w systemie pojemnikowym lub workowym, w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, z wyłączeniem odpadów szklanych, które odbierane są nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie; 
 • w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich– w systemie pojemnikowym, w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, z wyłączeniem odpadów szklanych, które odbierane są nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie;
 • w zabudowie wielorodzinnej na terenach wiejskich– w systemie pojemnikowym, w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem odpadów szklanych, które odbierane są nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie.

Nieruchomości niezamieszkane: 

Odbiór ww. odpadów powinien odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie. 

Rodzinne ogrody działkowe i działki rekreacyjne:

Odbiór ww. odpadów powinien odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie. 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY

Po wykonaniu usługi odbioru odpadów komunalnych, tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i szkła Wykonawca przekazuje je do zagospodarowania w instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW (ODPADY BIO I ODPADY ZIELONE)

Odpady ulegające biodegradacji – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o odpadach – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Wśród tej grupy odpadów należy rozróżnić:

 • Bioodpady (odpady BIO)
 • Odpady zielone

Bioodpady (odpady BIO) –  to  odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Odpady zielone –  odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. 

GROMADZENIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW (ODPADY BIO I ODPADY ZIELONE)

 

UWAGA
Odbiór odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (Odpady BIO i Odpady zielone) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych, odbywa się w systemie pojemnikowym

Pojemniki do gromadzenia ww. odpadów powinny uwzględniać obowiązujące normy oraz być w odpowiednim kolorze (brązowym) i posiadać naklejkę z opisem frakcji odpadów– odpady „Bio” i/lub „Odpady zielone”(w zależności od typu nieruchomości).

Nieruchomości zamieszkane jednorodzinne – odpady BIO i odpady zielone należy gromadzić w jednym pojemniku.

ODPADY BIO*
Należy wrzucać Nie należy wrzucać
 • kwiaty; 
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych; 
 • resztki żywności (bez mięsa);
 • obierki z owoców i warzyw; 
 • przeterminowane owoce i warzywa;
 • skorupki jaj;
 • fusy po kawie i herbacie
 • mięsa, kości i odchodów zwierząt;
 • ziemi, kamieni;
 • popiołu

Nieruchomości zamieszkane wielorodzinne i niezamieszkane, ROD i działki rekreacyjne – odpady BIO i odpady zielone należy gromadzić w osobnych pojemnikach. 

ODPADY BIO*
Należy wrzucać Nie należy wrzucać
 • kwiaty; 
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych; 
 • resztki żywności (bez mięsa);
 • obierki z owoców i warzyw; 
 • przeterminowane owoce i warzywa;
 • skorupki jaj;
 • fusy po kawie i herbacie
 • mięsa, kości i odchodów zwierząt;
 • ziemi, kamieni;
 • popiołu
ODPADY ZIELONE*
Należy wrzucać Nie należy wrzucać
 • trawę;
 • liście;
 • rozdrobione gałęzie;
 • pozostałości roślinne
 • mięsa, kości i odchodów zwierząt;
 • ziemi, kamieniu;
 • popiołu

*w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów BIO oraz odpadów zielonych prowadzona jest łącznie

 

Zgodnie z Regulaminem odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić: 

 1. na terenie nieruchomości zamieszkanych w zabudowie jednorodzinnej – w pojemnikach o pojemności od 120 l do 240 l. Dla tych nieruchomości w jednym pojemniku należy łącznie gromadzić Odpady BIO wraz z Odpadami zielonymi.
 2. na terenie nieruchomości zamieszkanych w zabudowie wielorodzinnej – Odpady BIO należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1 100 l, a do gromadzenia Odpadów zielonych należy stosować pojemniki o pojemności od 120 l do 33 000 l. Odpady BIO i Odpady zielone gromadzimy w osobnych pojemnikach;
 3. na terenie nieruchomości niezamieszkanych – w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1 100 l; Odpady BIO i Odpady zielone gromadzimy w osobnych pojemnikach ze względu na obowiązujące limity wynikające  z prawa miejscowego
 4. na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – Odpady BIO należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1 100 l, a do gromadzenia Odpadów zielonych należy stosować pojemniki o pojemności od 240 l do 33 000 l. Odpady BIO i Odpady zielone gromadzimy w osobnych pojemnikach ze względu na obowiązujące limity.
 5. na terenie działek rekreacyjnych – Odpady BIO należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 120 l do 240 l, a Odpady zielone gromadzimy w  pojemnikach o pojemności od 120 l do 240 l. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (ODPADY BIO I ODPADY ZIELONE)

Nieruchomości zamieszkane:

 1. zabudowajednorodzinna – odbiór odpadów ulegających biodegradacji (Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych) odbywa się:  w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast w okresie od 1 grudnia do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
 2. zabudowa wielorodzinna i zabudowa śródmiejska (na terenach miejskich i wiejskich):odbiór Odpadów BIOodbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia; odbiór Odpadów zielonychodbywa się z częstotliwością nie rzadziej  niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Nieruchomości niezamieszkane (np. podmioty gospodarcze):

Odbiór odpadów ulegających biodegradacji odbywa się w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż raz na tydzień (dotyczy Odpadów BIO), a odbiór Odpadów zielonych odbywa się w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w systemie pojemnikowym w ilości odpowiadającej pojemnikowi o największej pojemności, który został wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie), jednak nie więcej niż 2 200 l na miesiąc. 

Rodzinne ogrody działkowe*:

 1. odbiór Odpadów BIO odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
 2. odbiór Odpadów zielonych odbywa się w systemie pojemnikowym w ilości odpowiadającej iloczynowi ilości działek będących w zasobach ROD oraz normatywu wynoszącego 60 l na działkę na miesiąc, przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

Działki rekreacyjne*:

 1. odbiór Odpadów BIO odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
 2. odbiór Odpadów zielonych na terenie działek rekreacyjnych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odbywa się w systemie pojemnikowym w ilości odpowiadającej maksymalnemu normatywowi 480 l na miesiąc. 
 UWAGA
 w okresie od 1 grudnia do 31 marca odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpadów BIO i odpadów zielonych) z terenu ROD oraz dziełek rekreacyjnych realizowany jest przez podmiot uprawniony w zależności od potrzeb.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (ODPADÓW BIO I ODPADÓW ZIELONYCH)

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016–2022  w Regionie II odpady ulegające biodegradacji przetwarzane są w Instalacji do Odzysku Odpadów Biodegradowalnych w Suchym Lesie. Biokompostownia zarządzana jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Poznaniu i stanowi RIPOK (Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w zakresie zagospodarowania ww. odpadów.

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji zapewnia Związek na podstawie odrębnej umowy z zarządcą RIPOK, Wykonawca zaś zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów z sektorów należących do aglomeracji bezpośrednio do ww. instalacji.  

ODPADY PROBLEMOWE

Do odpadów problemowych zgodnie z Regulaminem zalicza się: 

 • meble i odpady wielkogabarytowe, 
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych,
 • zużyte opony – opony pochodzące z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.

GROMADZENIE ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Odpady problemowe należy przekazywać do:

 • odbiorcy odpadów komunalnych, 
 • stacjonarnych punków selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 
 • podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Nieruchomości zamieszkane:

Odbiór odpadów problemowych powinien odbywać się w:

 • zabudowie jednorodzinnej- odbiór odbywa się raz na pół roku,
 • zabudowie wielorodzinnej (na terenach miejskich i wiejskich) - odbiór odbywa się raz w miesiącu.

Rodzinne ogrody działkowe i działki rekreacyjne:

Odbiór odpadów problemowych z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych odbywa się raz na pół roku.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Po wykonaniu usługi odbioru odpadów problemowych Wykonawca przekazuje je do zagospodarowania w instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

CHOINKI

Na terenie objętym działalnością Związku w okresie od początku stycznia do końca lutego odbierane są choinki. Odbiór tych odpadów odbywa się jeden raz w miesiącu styczniu oraz jeden raz w miesiącu lutym, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Preferowanym jest wystawianie choinek w całości. Koniecznie jest aby przygotowane do odbioru choinki nie zawierały doniczek czy stojaków choinkowych – bo wtedy nie będą odbierane.

UWAGA!!!

Choinki odbierane są tylko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.