ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Zmieszane odpady komunalne stanowiąodpady komunalne, których nie można zaklasyfikować do żadnej z frakcji zbieranej selektywnie, a które nie stanowią odpadów niebezpiecznych. 

GROMADZENIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

Nieruchomości zamieszkane:

Zgodnie z Regulaminem, właściciele tych nieruchomości zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach o pojemości uwzględniającej normę podglądową wynoszącą 60 l na mieszkańca (przy częstotliwości odbioru raz na 2 tygodnie), jednak nie mniejszej niż jeden pojemnik o pojemności od 120 l na każdą nieruchomość, z zastrzeżeniem, że ilość pojemników przeznaczona do gromadzenia odpadów komunalnych winna uwzględniać:

 • liczbę osób korzystających z pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości, 
 • częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, 
 • średnią ilość odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych w gospodarstwach domowych przypadającą na jednego mieszkańca. 

Właściciel nieruchomości może więc wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki o pojemności od 120 l do 5 000 l, w zależności od potrzeb.

Nieruchomości niezamieszkane (np. działalności gospodarcze itp.):

Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach o pojemności i ilości dostosowanej do masy wytwarzanych odpadów, tak aby nie doprowadzić do przepełnienia pojemnika.

CO NALEŻY WRZUCAĆ A CZEGO NIE WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Należy wrzucać Nie należy wrzucać
 • wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające selektywnej zbiórce  
 
 • odpadów BIO i odpadów zielonych 
 • zużytego sprzętu elektrycznego 
  i elektronicznego;
 • baterii i akumulatorów;
 • świetlówek i żarówek energooszczędnych;
 • zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych;
 • farb i rozpuszczalników;
 • opakowań po farbach i rozpuszczalnikach;
 • leków i opakowań po lekach;
 • gruzu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nieruchomości niezamieszkane:

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych na tych nieruchomości odbywa się odbywa się z następująca częstotliwością: 

 • w zabudowie jednorodzinnej– w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
 • zabudowie śródmiejskiej– w systemie pojemnikowym, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
 • w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich– w systemie pojemnikowym, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
 • zabudowie wielorodzinnej na terenach wiejskich– w systemie pojemnikowym, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

Nieruchomości niezamieszkane (np. działalności gospodarcze itp.):

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się w zależności od potrzeb, w systemie pojemnikowym, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, zgodnie ze złożoną deklaracją przez właściciela nieruchomości.

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej jest zobowiązany zadeklarować w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczbę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych powstałych w ciągu miesiąca na nieruchomości. Deklarowana liczba pojemników do gromadzenia ww. odpadów powstałych w ciągu miesiąca na nieruchomości odpowiada iloczynowi zapotrzebowania na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz częstotliwości odbioru tych odpadów w miesiącu. 

Właściciel nieruchomości może wskazać w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w formie wniosku następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w miesiącu:

Lp.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych

Współczynnik

1.

1 odbiór co 14 dni

2,17

2.

1 odbiór w tygodniu

4,33

3.

2 odbiory w tygodniu

8,67

4.

3 odbiory w tygodniu

13,00

5.

4 odbiory w tygodniu

17,33

6.

5 odbiorów w tygodniu

21,67

7.

6 odbiorów w tygodniu 

26,00

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkanych odbywa się z następującą częstotliwością:

 • nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, zgodnie ze złożoną deklaracją przez właściciela nieruchomości, z wyjątkiem:
  • targowisk gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień;
  • nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień.

Rodzinne ogrody działkowe i działki rekreacyjne:

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się w zależności od potrzeb, w systemie pojemnikowym, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, zgodnie ze złożoną deklaracją przez właściciela nieruchomości. 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

Związek Międzygminny zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wchodzi w skład Regionu II Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zgodnie z WPGO dla Regionu II zmieszane odpady komunalne przetwarzane są w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu, która jest RIPOK (Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w zakresie zagospodarowania ww. odpadów. 

ITPOK zarządzany jest przez SUEZ Zielona Energia Sp. z o. o. natomiast za zagospodarowanie odpadów odpowiada Miasto Poznań.

Wykonawcy odbierający zmieszane odpady komunalne z terenów objętych działalnością Związku przekazują je do zagospodarowania w ITPOK na mocy umowy zawartej przez ZM GOAP z Miastem Poznań. 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU STOSOWANIA SIĘ DO ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZM GOAP 

W przypadku deklarowania selektywnego gromadzenie odpadów:

Jeżeli  w pojemniku do gromadzenia Odpadów BIO lub w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się zmieszane odpady komunalne lub odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło to WYKONAWCA odbiera odpady w terminach dla zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z Harmonogramem, pozostawiając naklejkę „OSTRZEŻENIE – SELEKTYWNA ZBIÓRKA NIEZGODNA Z REGULAMINEM”na pojemniku oraz przekazuje odpowiednią notatkę wraz z dokumentacją fotograficzną do Związku. Przekazanie takich informacji do Związku może skutkować podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku kiedy w pojemniku do gromadzenia Odpadów BIO lub w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się odpady problemowe lub inne odpady nie objęte usługą, np. odpady budowalne czy rozbiórkowe, Wykonawca nie odbiera tych odpadów pozostawiając naklejkę: „GROMADZENIE ODPADÓW NIEZGODNIE Z REGULAMINEM”na pojemniku oraz informuje o tym fakcie Związek. W takim wypadku odbiór odpadów następuje w następnym terminie wynikającym z harmonogramu po usunięciu z pojemnika odpadów niewłaściwych przez Właściciela nieruchomości.

W przypadku, gdy Odpady BIO lub Odpady zielone znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika Firma realizująca usługę nie będzie odbierać tych odpadów oraz informuje o tym fakcie Związek. Firma dokonuje odbioru ww. odpadów wyłącznie z pojemników, więc właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do przesypania odpadów do dedykowanego pojemnika. W takim wypadku odbiór Odpadów BIO bądź Odpadów zielonych nastąpi w kolejnym terminie przewidzianym dla zbiórki tych odpadów. 

W przypadku deklarowania nieselektywnego gromadzenie odpadów:

Jeżeli w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się zmieszane odpady komunalne lub odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło to WYKONAWCA odbiera odpady w terminach dla zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z Harmonogramem, pozostawiając naklejkę „OSTRZEŻENIE – SELEKTYWNA ZBIÓRKA NIEZGODNA Z REGULAMINEM”na pojemniku oraz przekazuje odpowiednią notatkę wraz z dokumentacją fotograficzną do Związku. 

W przypadku kiedy w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się odpady problemowe lub inne odpady nie objęte usługą, np. odpady budowalne czy rozbiórkowe, Wykonawca nie odbiera tych odpadów pozostawiając naklejkę: „GROMADZENIE ODPADÓW NIEZGODNIE Z REGULAMINEM” na pojemniku oraz informuje o tym fakcie Związek. W takim wypadku odbiór odpadów następuje w następnym terminie wynikającym z harmonogramu po usunięciu z pojemnika odpadów niewłaściwych przez właściciela nieruchomości.

W przypadku, gdy Odpady zielone znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika Firma realizująca usługę nie będzie odbierać tych odpadów oraz informuje o tym fakcie Związek. Firma dokonuje odbioru ww. odpadów wyłącznie z pojemników, więc właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do przesypania odpadów do dedykowanych pojemników. W takim wypadku odbiór Odpadów zielonych nastąpi w kolejnym terminie przewidzianym dla zbiórki tych odpadów.