STACJONARNE PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK, czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych. 

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpłatnie można oddawać:

nieruchomości zamieszkane

nieruchomości niezamieszkane

ROD i działki rekreacyjne

 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 • odzież i tekstylia. 
 • papier i tektura (w tym opakowania);
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
 • metale (w tym opakowania);
 • opakowania wielomateriałowe; 
 • opakowania ze szkła bezbarwnego;
 • opakowania ze szkła kolorowego;
 • odpady ulegające biodegradacji (opady zielone) – roczny limit wynosi 24 worki o pojemności 120 l na nieruchomość.

 

 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne;
 • metale; 
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 
 • odpady ulegające biodegradacji (opady zielone) – roczny limit wynosi 24 worki o pojemności 120 l na działkę; 
 • odpady problemowe, z zastrzeżeniem, że roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok.

 

Do PSZOK nie oddajemy: 

 • zmieszanych odpadów komunalnych; 
 • odpadów zawierających azbest;
 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych; 
 • sprzętu budowlany; 
 • zmieszanych odpadów budowlanych;
 • urządzeń przemysłowych;
 • odpadów poprodukcyjnych;
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • butli gazowych;
 • papy;
 • okien plastikowych;
 • gaśnic,
 • waty szklanej.

Wykaz funkcjonujących PSZOK na terenie ZM „GOAP” dostępny jest na stronie internetowej Związku. – link 

MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (MPSZOK)

MPSZOK, czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK odbywa się w soboty w godz. 7.00 – 15.00, z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosi 20 minut. 

MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

UWAGA!!!
MPSZOK nie odbiera odpadów pozostawionych przez mieszkańca a bezpośrednio od niego!!

Można przekazywać 

Nie można przekazywać 

 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych;
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych;
 • zużyte baterie i akumulatory.
 • materiałów zawierających azbest;
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej odpady 
  w beczkach, workach, skrzynkach, np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu;
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy;
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji 
  o zbiórce;
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki);
 • odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, odpadów ulegających biodegradacji. 

Wykaz punktów postoju MPSZOK oraz harmonogramy odbioru odpadów przez MPSZOK dostępne są tutaj.