ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – NOWE ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH.

WAŻNE!! Przez okres obowiązywania dotychczasowych aktów prawa miejscowego właściciele nieruchomości niezamieszkanych są objęci zorganizowanym przez ZM GOAP systemem odbioru odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach.

Od 6 września 2019 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej jako Ucpg). Wprowadziły one m.in. inne niż dotychczas zasady związane z odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. Podobnie jak dotychczas, ZM GOAP nadal może decydować o objęciu systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich bądź niektórych właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.

Do Ucpg wprowadzono jednak nowy przepis - art. 6c ust. 2c – zgodnie z którym:

Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Zgodnie z powyższą regulacją, zgoda na przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych będzie następowała dobrowolnie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Zgoda właściciela nieruchomości niezamieszkanej na objęcie systemem nie będzie wymagana od właścicieli: 

 • nieruchomości mieszanych (w części zamieszkanych i w części niezamieszkanych),
 • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Oznacza to, że ww. nieruchomości będą objęte zorganizowanym systemem na terenie ZM GOAP obligatoryjnie - "z automatu"!

Do momentu zmiany obowiązujących aktów prawa miejscowego właściciele nieruchomości niezamieszkanych będą objęci zorganizowanym przez Związek systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na mocy obowiązującej uchwały nr VI/28/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2013 poz. 2792).

Na dostosowanie aktów prawa miejscowego tak, aby były one zgodne ze znowelizowanymi przepisami, gminy mają 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia19 lipca 2019 r. zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ZM GOAP planuje dokonać zmian obowiązujących aktów prawa miejscowego do września 2020 r.

W przepisach ustawy w art. 6k ust. 2a dodano pkt 5, określający wartość maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanych wynoszącej:

 • za pojemnik o pojemności 1100 litrów - 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem lub
 • za worek o pojemności 120 litrów - 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem.

Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Związek w tym zakresie dostosuje obowiązujące uchwały do ww. przepisów.

WAŻNE!!

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie i przepisach wykonawczych do znowelizowanej ustawy, po zmianach aktów prawa miejscowego dotyczyć będzie wszystkich właścicieli nieruchomości i będzie OBOWIĄZKOWA również dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem Związku.

Po zmianie aktów prawa miejscowego, Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy nie przekażą do Związku swojej zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez Związek systemu gospodarowania odpadami, powinni:

 • zawrzeć umowy na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (wpisanym do RDR),
 • mieć podstawione pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości,
 • dostosować zawarte umowy do zasad utrzymania czystości i porządku wyrażonych
  w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w terminie 12 miesięcy
  od dnia wejścia w życie tych regulaminów albo ich zmiany.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie przystąpili do systemu organizowanego przez ZM GOAP i nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych Związek będzie zobowiązany do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych. Zarząd Związku wydaje w takiej sytuacji decyzję z urzędu obowiązującą przez rok od daty wydania, w której ustala:

 • obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wysokość opłaty,
 • terminy uiszczania opłaty,
 • sposób i terminy udostępniania pojemników, w celu ich opróżnienia lub worków w celu ich odebrania.

Na mocy Statutu Związku Międzygminnego, kontrole nieruchomości w zakresie posiadania umów prowadzić będą pracownicy Zespołu Kontroli ZM GOAP.

Dodatkowo od 1 stycznia 2020 r. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości będzie zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - art. 9g Ucpg.