W dniu 29 listopada br. Zarząd Związku podpisał Porozumienia z obecnymi Wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych, na mocy których określono datę oraz warunki wcześniejszego zakończenia obowiązywania umów.

Porozumienia stały się koniecznymi ze względu na znaczące zmiany w prawie, jakie wprowadziła nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z września bieżącego roku. W jej wyniku, z początkiem września 2020 roku Związek zobowiązany będzie wprowadzić szereg zmian w prawie miejscowym w celu dostosowania warunków świadczenia usług do nowych przepisów. Obecnie podpisane umowy nie przewidywały tak daleko idących zmian. Mając na uwadze, że Związek zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług od mieszkańców aglomeracji poznańskiej zawarte porozumienia gwarantują kontynuację świadczenia usług przez aktualnych Wykonawców do czasu rozstrzygnięcia postępowań na udzielenie zamówienia publicznego dostosowanego do znowelizowanych przepisów. Ogłoszenie nowego zamówienia nastąpi w ciągu kilku najbliższych tygodni.