6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ZM GOAP w ciągu 12 miesięcy jest zobowiązany do dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawy. W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wstępny projekt Regulaminu oraz Uchwały szczegółowej znajdą Państwo na stronie internetowej ZM GOAP w zakładce AKTUALNOŚCI: https://www.goap.org.pl/aktualności/114-projekt-wstępny-regulamin u-i-uchwały-szczegółowej
Szczegóły dot. terminów konsultacji społecznych oraz formy wnoszenia uwag zostaną przekazane w drugiej połowie grudnia.

Najważniejsze zmiany w UCPG:

  • Selektywna zbiórka obligatoryjna dla wszystkich!
  • Stwierdzenie nieselektywnej zbiórki odpadów będzie traktowane jako naruszenie i będzie skutkować podwyższeniem opłaty - wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej.
  • Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady będą mogli uzyskać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.