Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach Organem właściwym do prowadzenia Rejestru BDO (Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) jest Marszałek województwa. W związku z powyższym wszystkie pytania dotyczące obowiązku wpisu, sposobu składania wniosków prosimy kierować do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie informacje dotyczące BDO można znaleźć również na stronie Interentowej https://bdo.mos.gov.pl/


Jednocześnie ZM GOAP informuje, że w ramach opłaty odbiera wyłącznie odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych. Wytwórcy odpadów komunalnych nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art 66 ust. 4 pkt 1 lit a) ustawy o odpadach.