WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO ZALEGŁOŚĆ

Wniosek do pobrania tutaj.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatą za gospodarowanie odpadami należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł, którą należy przekazać na konto:

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni. Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego zaświadczenie.

WNIOSEK O DOSTĘP DO INDYWIDUALNEGO PROFILU KLIENTA

Klucz rejestracyjny do indywidualnego profilu klienta (IPK) na platformie e-BOK  można otrzymać w następujący sposób: 

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZM „GOAP” – urzędnik weryfikuje dane osobowe klienta, porównuje ze złożoną deklaracją i podaje wygenerowany klucz rejestracyjny; 
 • za pomocą e-maila, który został wskazany w deklaracji; 
 • za pomocą prostego wniosku złożonego listownie – jeżeli zgadzają się dane wskazane we wniosku i dane wskazane w deklaracji, jest możliwość weryfikacji składającego wniosek, wnioskodawca otrzymuje pocztą lub na podany w liście nr maila klucz rejestracyjny do IPK.

Wniosek do pobrania tutaj.

Przykład wypełnienia wniosku:

wniosek ipk

WNIOSEK O WYDANIE POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM KOPII DEKLARACJI

W celu uzyskania poświadczonej za zgodność kopii deklaracji należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o jej wydanie oraz przedłożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5, 00 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy na dane:

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI

Mieszkańcy gmin znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego „GOAP” mogą ubiegać się o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwrócić się na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; 
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami 
  za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę 
  lub opłaty prolongacyjnej. 

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. 

Udzielanie ulg na wniosek zobowiązanego możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego. 

Wniesienie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności nie wstrzymuje wszczęcia lub prowadzenia wszczętego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 56 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.) postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone dopiero w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku strony i wydania decyzji o rozłożeniu na raty albo odroczeniu terminu płatności obowiązku wynikającego z nałożonej kary.

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien zawierać:

 • dane identyfikujące wnioskodawcę (numer PESEL/ NIP)
 • imię i nazwisko/ nazwa firmy;
 • adres zamieszkania / adres siedziby (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
 • rodzaj ulgi, której dotyczy wniosek (np. rozłożenie na raty, umorzenie);
 • w przypadku rat należy wskazać liczbę rat, na które ma zostać rozłożona zaległość;
 • tytuł opłaty / zaległości;
 • okres powstania zaległości;
 • kwota zaległości;
 • uzasadnienie, w którym należy przedstawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną oraz powód dlaczego opłata lub zaległość nie mogą być zapłacone w całości;
 • do wniosku należy załączyć dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy i uzasadniające ważny interes podatnika.

Na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą organ może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa:

 • które nie stanowią pomocy publicznej;
 • które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 • które stanowią pomoc publiczną (…).

W przypadku złożenia stosownego wniosku (należy wykazać ważny „interes podatnika” i/ lub ważny „interes publiczny”) ZZM „GOAP” rozpatrzy możliwość zastosowania ww. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymagane jest udokumentowanie okoliczności wskazanych we wniosku i złożenie zgodnie z art. 37 ust. 1 i 7 oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311) wymaganych dokumentów.

We wniosku należy sprecyzować, że Przedsiębiorca ubiega się o przyznanie ulgi w ramach pomocy de minimis, przedłożyć wszystkie zaświadczenia (ewentualnie decyzje)o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; przedstawić informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, a także przedstawić sytuację ekonomiczną Wnioskodawcy, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (rachunek zysków i strat, bilans itp.).

Wszelkie ulgi podatkowe powinny być stosowane w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach, i organom podatkowym w tym zakresie dano prawo działania w zakresie tzw. uznania administracyjnego. Zatem decyzje wydawane w tym przedmiocie mają charakter uznaniowy. Ustalenie w toku postępowania przesłanek „ważnego interesu podatnika” czy „interesu publicznego” nie wiąże organu podatkowego, w tym sensie, iż nie musi on podjąć korzystnej dla podatnika decyzji.

GDZIE  MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą albo złożyć osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego w Biurze Obsługi Klienta Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań lub w wybranej delegaturze: 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku, ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk 
 • Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak 
 • Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 
 • Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn 
 • Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina 
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki 
 • Delegatura w Pobiedziskach, ul. Rynek 20, 62-010 Pobiedziska 
 • Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz