UCHWAŁA NR LVI/280/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla poszczególnych typów nieruchomości:

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

Od dnia 1 września 2020 r. wszyscy zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (nie ma możliwości deklarowania nieselektywnej zbiórki). Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • do 4 lokali mieszkalnych - 16 zł za osobę
  • powyżej 4 lokali mieszkalnych - 14 zł za osobę 

Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (niżej wskazana opłata nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji):

  • do 4 lokali mieszkalnych - 48 zł za osobę
  • powyżej 4 lokali mieszkalnych - 42 zł za osobę 

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki
1. 0,12 m3 (pojemnik) 6,35 złotych
2. 0,24 m3 (pojemnik) 12,70 złotych
3. 0,36 m3 (pojemnik) 19,05 złotych
4. 1,1 m3 (pojemnik) 58,21 złotych
5. 2,5 m3 (pojemnik/dzwon) 132,30 złotych
6 5,0 m3 (pojemnik/kontener) 264,59 złotych
7. 8,0 m3 (pojemnik/kontener) 423,33 złotych
8. 1,3 m3 (pojemnik podziemny) 68,79 złotych
9. 3,0 m3 (pojemnik podziemny) 158,75 złotych
10. 5,0 m3 (pojemnik podziemny) 264,59 złotych
11. 0,12 m3 (worek 120l) 13,55 złotych

Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości (niżej wskazana opłata nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji):

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki
1. 0,12 m3 (pojemnik) 19,05 złotych
2.  0,24 m3 (pojemnik) 38,10 złotych
3. 0,36 m3 (pojemnik) 57,15złotych
4. 1,1 m3 (pojemnik) 174,63 złotych
5. 2,5 m3 (pojemnik/dzwon) 396,90 złotych
6 5,0 m3 (pojemnik/kontener) 793,77 złotych
7. 8,0 m3 (pojemnik/kontener) 1269,99 złotych
8. 1,3 m3 (pojemnik podziemny) 206,37 złotych
9. 3,0 m3 (pojemnik podziemny) 476,25 złotych
10. 5,0 m3 (pojemnik podziemny) 793,77 złotych
11. 0,12 m3 (worek 120l) 40,65 złotych


STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE:

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LII/269/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 168,00 zł.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 504,00 zł  (wskazana opłata nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji).

 

TERMINY PŁATNOŚCI (UCHWAŁA NR LII/268/2020 ZGROMADZENIA ZM GOAP z dnia 17 lutego 2020 r.)

Mieszkańcy gmin znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego GOAP uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej lub przekazem pocztowym.

Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczana jest przez podmioty do tego zobowiązane bez wezwania, z góry, jednorazowo, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.

Dokonując wpłaty na konto prosimy o podanie następujących informacji:
nazwa odbiorcy: ZM GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
nr rachunku odbiorcy: numer konta bankowego, indywidualnego dla każdego płatnika
kwota: należy wpisać kwotę obliczoną na podstawie złożonej/złożonych deklaracji
nazwa zleceniodawcy/płatnika: imię, nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres płatnika
tytuł: "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące (w tym miejscu należy podać za jakie miesiące uiszczana jest opłata)". 

Jeżeli płatności za właściwego płatnika dokonuje osoba trzecia, tzw. "wyręczyciel", w tytule przelewu powinny znaleźć się również dane osoby zobowiązanej lub nazwa firmy zobowiązanej do płatności. 

Jednym przelewem można dokonać zbiorczej płatności za wszystkie nieruchomości dla których złożono deklaracje, należy wtedy w tytule przelewu dodać adresy nieruchomości, których dotyczy przelew/przekaz.

Szanowni Mieszkańcy! W przypadku, jeśli pomimo złożenia pierwszej deklaracji nie otrzymaliście Państwo listownie indywidualnego numeru konta, konieczne jest niezwłoczne skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta. 

WAŻNE! Brak wniesienia opłaty w wyznaczonym przepisami terminie będzie skutkowało otrzymaniem upomnienia, którego koszt wynosi 11,60 zł, a w przypadku dalszego nie dotrzymywania terminów płatności - wszczęciem postępowania egzekucyjnego.