Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Nowe przepisy obowiązują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu ZM GOAP

JAKIE NIERUCHOMOŚCI ZALICZAMY DO NIEZAMIESZKANYCH?

Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkane to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – np. placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD).

Nowe przepisy dają właścicielowi nieruchomości niezamieszkanej możliwość wyboru, czy jego nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim. Podjęcie decyzji w tym zakresie będzie determinowało dalsze kroki, jednak prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i wyposażenie w odpowiednie pojemniki – to obowiązki, które muszą spełnić właściciele nieruchomości niezamieszkanych niezależnie od tego, jakiego dokonają wyboru.

Nowy druk deklaracji jest już dostępny tutaj.

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin ZM GOAP  zaczną obowiązywać od 1 września 2020 r. 

 

Informacja dla nieruchomości niezamieszkanych - system od 1 września 2020 r. [PDF 1MB]

Zgoda na przystąpienie do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ZM GOAP [docx 20kB]

Jak wypełnić deklarację w części D.2.1. - dla nieruchomości niezamieszkanych [PDF 505kB]

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne [PDF 1MB]

Wytyczne dot. postępowania w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych [PDF 570kB]

Oświadczenie dla nieruchomości niezamieszkanych - Zgoda na wspólne gromadzenie odpadów [PDF 208kB]

Oświadczenie dla nieruchomości mieszanych - Zgoda na wspólne gromadzenie odpadów [PDF 543kB]