2019-12-13

UWAGA - ZAMKNIĘTE PSZOK-i

ZM GOAP informuje, że w dniu 13 grudnia br. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wymienione poniżej będą nieczynne w godz. od 11.30 do 15:00.:
PSZOK - Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284
PSZOK - Poznań, ul. Wrzesińska 12
PSZOK - Suchy Las, ul. Meteorytowa 1


Przerwa wynika z prac serwisowo - technicznych
Przepraszamy za utrudnienia!


2019-12-11

Informacja ws. Rejestru BDO

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach Organem właściwym do prowadzenia Rejestru BDO (Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) jest Marszałek województwa. W związku z powyższym wszystkie pytania dotyczące obowiązku wpisu, sposobu składania wniosków prosimy kierować do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie informacje dotyczące BDO można znaleźć również na stronie Interentowej https://bdo.mos.gov.pl/

Więcej…
2019-12-05

KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. NOWELIZACJI AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ZM GOAP w ciągu 12 miesięcy jest zobowiązany do dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawy. W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej…