Zgodnie z WPGO Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu II jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK). Instalacja powstała na podstawie umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) podpisanej przez Miasto Poznań i Spółkę Suez Zielona Energia. ITPOK została oddana do użytku w pierwszej połowie 2016 r. i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez Spółkę SUEZ Zielona Energia. Projekt pozwoli spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

Od dnia 22 grudnia 2016 r. ITPOK posiada status RIPOK, w związku z powyższym do przedmiotowej instalacji kierowane są wszystkie zmieszane odpady komunalne z Regionu II (Region II tworzą gminy wchodzące w skład ZM GOAP oraz Suchy Las). Z dniem 29 grudnia 2016 r. ITPOK ogłosiła Pierwszy Dzień Dostępności (eksploatacji), a było to możliwe dzięki wcześniejszemu uzyskaniu przez Instalację pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnego wyniku kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

IPTOK

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) (Źródło: http://www.sita-zielonaenergia.pl)

ITPOK przystosowana jest do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,  innych niż niebezpieczne, a jej wydajność to około 210 000 Mg/rok. Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem eksploatacji Instalacji, gdzie dostarczono i przetworzono 210 000 ton odpadów o kodzie 20 03 01 z Regionu II. W 2017 roku do Instalacji trafiało średnio 16 850 ton miesięcznie z terenu ZM GOAP. Odpady te zostały poddane procesowi R1, czyli odzyskowi energetycznemu, w wyniku czego  powstała  energia elektryczna i cieplna.

W wyniku spalania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zostaje wytworzony żużel, z którego po procesie obróbki wyodrębnia się odpady metali żelaznych o kodzie 19 12 02 oraz odpady metali nieżelaznych o kodzie 19 12 03.

Termiczne przetwarzanie odpadów jest jednym z najbardziej rygorystycznie kontrolowanych procesów w Europie. ITPOK w Poznaniu została tak zaprojektowana, aby spełniać surowe normy środowiskowe wynikające zarówno z przepisów krajowych jak i unijnych. Parametry emisji zanieczyszczeń rejestrowane są w trybie ciągłym w systemie komputerowym nadzorującym proces przetwarzania odpadów, natomiast wyniki wyświetlane są na bieżąco na tablicy wskazującej rejestrowane wielkości emisji, która zlokalizowana jest na terenie ITPOK i ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych.

IPTOK schemat

Schemat procesu przetwarzania odpadów w ITPOK (Źródło: Materiały szkoleniowe SUEZ Zielona Energia)

Więcej informacji nt. ITPOK znaleźć można na stronie internetowej SUEZ Zielona Energia w lokalizacji http://www.sita-zielonaenergia.pl

itpok1_nowe_zdjecie
itpok2_nowe_zdjecie
itpok3_nowe_zdjecie