Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Deklaracje i płatności

deklaracje baner

KOREKTA DEKLARACJI 2

płatności

DEKLARACJA

Załącznik DOP-1

Załącznik DOP-2

Poniżej wykaz placówek pocztowych w których dokonasz płatności bez dodatkowych opłat

Punty Poczty Polskiej do realizacji wpłat.

1. ul. T Kościuszki 77, Poznań. 

2. ul. 23 Lutego 26, Poznań. 

3. ul. Przemysłowa 64, Poznań. 

4. Rynek Jeżycki 1 lok. 2, Poznań. 

5. ul. Głogowska 17, Poznań. 

 

Pełnomocnictwo szczególne, Pełnomocnictwo do doręczeń: 

Pełnomocnictwo szczególne i doręczeń

Pełnomocnictwodo podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, Pełnomocnictwodo podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

* Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobie fizycznej oraz dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu poświadczającego udzielenie przedmiotowego pełnomocnictwa dołącza się obligatoryjnie do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy deklarację dla danej nieruchomości w imieniu jej właściciela składa jego pełnomocnik. Pełnomocnictwo może być udzielone osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych. Opisaną procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) mające zastosowanie w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

* Pełnomocnictwo do reprezentowania w celu odbioru wniosku o wydanie zaświadczenia O niezaleganiu z opłatą za gospodarowanie odpadami za nieruchomość położoną w Poznaniu lub na obszarze jednej z gmin należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Wzory pełnomocnictw – rozporządzenie MF
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2330) określone zostały wzory:
  1. pełnomocnictwa szczególnego PPS-1(1),
  2. pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1(1),
  3. zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1(1),
  4. zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń OP-D(1).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
PPS 1 PPS-1
PPD 1 PPD-1
OPS 1 OPS-1
OPD 1 OPD-1
 
Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzory zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw – rozporządzenie MF
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2337) określone zostały wzory:
  1. pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P(1),
  2. pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1(5),
  3. zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1P(1),
  4. zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPL-1(4).
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 1847).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

UPL 1P UPL-1P

UPL 1 UPL-1

OPL 1P OPL-1P

OPL 1 OPL-1

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatą za gospodarowanie odpadami należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł;

W wypadku udzielenia pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17, 00 zł. Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej nie dotyczy osób wymienionych w części 1.IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 -j.t) tj.: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów można przesłać pocztą albo złożyć osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego lub w delegaturach.

Biuro Obsługi Klienta Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

Delegatury:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku, ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Urząd Gminy Kleszczewo. ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

Delegatura w Pobiedziskach, ul. Rynek 20, 62-010 Pobiedziska

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Opłaty

Od zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa, pobierana jest ona również za udzielone pełnomocnictwo.

Opłatę należy przekazać na konto:

URZĄD MIASTA POZNANIA

Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

PKO Bank Polski S.A. 

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.  poz. 749 ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.