Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Drukuj
A- / A+

Deklaracje i płatności

deklaracje baner

KOREKTA DEKLARACJI 2

płatności

DEKLARACJA 2018 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2018 r.

Załącznik DOP-1 

Załącznik DOP-2 

Wniosek zapotrzebowanie i częstotliwość  (Należy wypełnić w przypadku braku wskazania w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz częstotliwości ich odbioru.)

 

DEKLARACJA  OBOWIĄZUJE DO 31.12.2017 r.

Załącznik DOP-1

Załącznik DOP-2

 

Szanowni Klienci, przetwarzamy Państwa dane osobowe!

W związku z powyższym bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w imieniu którego działa Zarząd Związku, ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

tel: (61) 646 74 47

email: zm@goap.org.pl

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@goap.org.pl lub listownie na adres podany jako adres siedziby Związku.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 roku wprowadzono nowy rodzaj daniny publicznej tj. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy, natomiast do katalogu zadań własnych gmin (w tym związków międzygminnych) dodano obowiązek utrzymania czystości i porządku na przynależnym terenie – art. 3 cyt. ustawy. Wobec powyższych aktów prawnych zobowiązani zostaliśmy do przetwarzania Państwa danych osobowych, aby w pełni skutecznie wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zobowiązania do jej ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą odpady.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej!

W przypadku złożenia przez Państwa deklaracji – podstawą przetwarzania są przepisy właściwych ustaw, w szczególności art. 6m i 6n Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również samo RODO art. 6 ust. 1 lit. c., a więc podanie danych osobowych to konieczność dla wykonania obowiązków ciążących na nas jako na podmiocie publicznym – po prostu są Państwo zobowiązani podzielić się z nami danymi osobowymi, ponieważ bez tego nie będziemy w stanie realizować usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a więc w konsekwencji Państwo nie będą mogli z niej skorzystać.

 

Komu możemy przekazać dane osobowe?

 

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe możemy przekazać podmiotom przetwarzającym (podwykonawcom naszych usług). Proszę być spokojnym, jeśli dojdzie do takiej sytuacji podmiot ten podpisze z nami umowę, w której zobowiążemy go do należytej ochrony danych osobowych i bezwzględnego zachowania tajemnicy powziętych informacji! Na chwilę obecną współpracują z nami podmioty świadczące dla nas usługi z następujących zakresów: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługi systemów informatycznych, obsługi Klientów poprzez infolinię oraz pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych osobowych. Czasami jednak w wyjątkowych sytuacjach zmuszeni jesteśmy także udostępnić przetwarzane przez nas dane osobowe organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Jak długo będziemy je przetwarzać?

 

Państwa dane osobowe wskazane w złożonej deklaracji przechowywane będą w trakcie jej obowiązywania oraz przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dana deklaracja przestała stanowić podstawę do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Czy mają Państwo szczególne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Oczywiście, że TAK. Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
  • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia zakresu ich przetwarzania,
  • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
  • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),
  • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową,
  • wniesienia skargi do organu Nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Poniżej wykaz placówek pocztowych, w których dokonasz płatności bez dodatkowych opłat:

Punkty Poczty Polskiej do realizacji wpłat.

1. ul. Rynek Śródecki 3, Poznań 

2. ul. por. Janiny Lewandowskiej 26, Poznań 

3. ul. Leszczyńska 170/c, Poznań

4. ul. Starołęcka 42, Poznań

5. ul. Dworcowa 10, Buk

6. ul. Gdyńska 74, Czerwonak

7. ul. Poznańska 4 lok. B, Kleszczewo

8. ul. Dworcowa 11, Kostrzyn

9. ul. Mostowa 2, Murowana Goślina

10. ul. Piłsudskiego 30, Oborniki

11. ul. Jagiełły 32, Pobiedziska

12. ul. Piaski 11, Swarzędz

 

Wzory pełnomocnictw szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzory zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw*

W dniu 24 lutego 2017 r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2017 r., poz. 349) i określone zostały następujące wzory:

1.     pełnomocnictwa szczególnego PPS-1,

2.     pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1,

3.     zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1,

4.     zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń OPD-1.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

PPS 1 PPS-1
PPD 1 PPD-1
OPS 1 OPS-1
OPD 1 OPD-1
 

Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzory zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw*

W dniu 23 lutego 2017 r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2017 r., poz. 333) i określone zostały następujące wzory:

1.     pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P,

2.     pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1,

3.     zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1P,

4.     zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPL-1.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

 

UPL 1P UPL-1P

UPL 1 UPL-1

OPL 1P OPL-1P

OPL 1 OPL-1

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatą za gospodarowanie odpadami należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł;

W wypadku udzielenia pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17, 00 zł. Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej nie dotyczy osób wymienionych w części 1.IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm. ), tj.: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów można przesłać pocztą albo złożyć osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego lub w delegaturach.

Biuro Obsługi Klienta Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

Delegatury:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku, ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Urząd Gminy Kleszczewo. ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

Delegatura w Pobiedziskach, ul. Rynek 20, 62-010 Pobiedziska

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz

 

Opłaty

Od zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa, pobierana jest ona również za udzielone pełnomocnictwo.

Opłatę należy przekazać na konto:

URZĄD MIASTA POZNANIA

Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

PKO Bank Polski S.A. 

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.  poz. 201 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.