- zm goap - http://www.goap.org.pl -

Obowiązek wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konieczność ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez każdego mieszkańca Związku, zwłaszcza w sytuacji gdy odpady nie są terminowo odbierane z nieruchomości, budzi pytania i wątpliwości.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” wyjaśnia, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został nałożony na właścicieli nieruchomości na podstawie regulacji prawnych zawartych w Rozdziale 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Na mocy przepisów właściciele nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości zamieszkanych obowiązek uiszczania opłaty na rzecz Związku powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkanych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Ustawodawca nie przewidział jednocześnie żadnych odstępstw od przyjętej reguły. Wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty może zatem nastąpić tylko wówczas, gdy dana nieruchomość przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego, bądź dłuższy, nie będzie stanowić nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne. W każdej innej sytuacji właściciel nieruchomości został obowiązany na mocy przepisów prawa krajowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nawet zaistnienie okoliczności, w których podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczy swoje usługi w sposób nieprawidłowy nie stanowi podstawy dla wygaśnięcia lub zmodyfikowania obowiązku w zakresie uiszczania przedmiotowej opłaty.

Dodatkowo, należy wyjaśnić, że w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaliczana jest do kategorii danin publicznych, a właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jej wniesienia w terminie. Obowiązek dokonania opłaty jest zatem bezwzględny i bezwarunkowy.

Obowiązujące przepisy uniemożliwiają więc Związkowi zastosowanie jakichkolwiek ulg w stosunku do właścicieli tych nieruchomości, na których wystąpiły na przełomie roku opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych. Należy podkreślić, że opłata którą zobowiązani są wnosić właściciele nieruchomości jest  przeznaczana nie tylko na odbiór odpadów ale także na ich zagospodarowanie. Odpady wytworzone przez mieszkańców, jeśli nawet nie w terminie, to jednak będą musiały zostać odebrane i należycie zagospodarowane.

Poznań, 14.01.2015r.